Familie Bus 

Haarlemmermeer

Kavels van de Haarlemmermeer en hun bewoners

 

  • In de Haarlemmermeer zijn de kavels genummerd van A t/m R en AA t/m SS.
  • In 1857 wordt door het Polderbestuur een staat gemaakt van de Gemeentelijke Indeling van de Haarlemmermeer. Daarop staan de kavels met hun grootte en de eigenaren aangegeven.
  • In 1868* heeft Burgemeester Amersfoordt een lijst laten opstellen met de namen van de hofsteden en/of hun bewoners.
  • In 1958 zijn de namen op een kaart ingetekend van de toenmalige bewoners op de kavels. Deze namen zijn met de hand ingetekend en niet altijd goed leesbaar. Verbeteringen en aanvullingen zijn welkom.

In het menu hierboven kan per letter de sectie gekozen worden. Daar staan in tabellen (1) de grootte van de kavels, de verkoopprijs en de namen van de grondeigenaar in 1857, (2) de namen van de boerderijen / hofsteden in 1869 (Lijst van Amersfoordt*) en hun respectievelijke grondgebruikers 1869 , (3) de namen van de hofsteden en de grondgebruikers in 1882, (4) namen van grondgebruikers in 1958 en (5) in 1978.

     
 

Jacob Paulus Amersfoordt, (Amsterdam 1817 - Haarlemmermeer 1885), heeft tijdens een reis Maria Egberda Everdina Jacoba van Zijll van den Ham (Utrecht 1824 - Amsterdam 1850) ontmoet met wie hij op 27 augustus 1846 trouwde.
Jacob was advocaat te Amsterdam en na het overlijden van zijn eerste vrouw, hertrouwde hij in 1852 te Amsterdam met Hermina Maria Dijk, (Amsterdam, 1821 -  Amsterdam 1892). Jacob Paulus Amersfoordt woonde samen met zijn vrouw Hermina op de modelboerderij Badhoeve. Hermina Maria Dijk is een Nederlands componist. Jacob Amersfoordt schreef enkele stukken waar Hermina Dijk muziek op maakte, onder andere voor een toneelstuk en enkele liederen.
Op hun modelboerderij Badhoeve ontvingen ze diverse hooggeplaatste gasten waar Hermina Amersfoordt-Dijk voor optrad met haar muziek.
'De Muziekfabriek', een programma van NPO Radio 4, heeft aandacht besteed aan Hermine Dijk.

 
     

 

TIP: Gebruik de zoekfunctie op deze site om een persoon of hofstede te vinden.

 

De Haarlemmermeer is opgedeeld in vier kwadranten die elk verdeeld zijn in meerdere secties. 

  Afdeling Vijfhuizen    (N-W)   A, B, C, D, E, F, G, H en I
  Afdeling Beinsdorp   (Z-W)   J, K, L, M, N, O, P, Q, en R
  Afdeling Rijk   (N-O)   AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH en II
  Afdeling Burgerveen   (Z-W)   JJ, KK, LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR en SS
           

 

Het kadaster heeft (in 1857) een eigen codering van de kadasternummers voor de kavels.
De kavels van de secties A, B en C hebben de letter A gekregen. Voor alle letters zie onderstaand schema.

Sectie letters  ABC    DEF   GHI   JKL   MNO   PQ   R   AA-BB-CC   DD-EE-FF   GG-HH-II   JJ-KK-LL   MM-NN-OO   PP-QQ   RR-SS 
Kadaster letter A B C D E F G H I K L M N O

 

 

Op 1 Januarij 1857 telt de Haarlemmermeer een 'Wettige bevolking van 5157 zielen, aantal boerderijen 248, huizen 153, keeten 724' De Secretarie is gevestigd op Sectie MM Kav. 1. De Burgemeester is te spreken op de Secretarie in het dorp aan de Kruisvaart. De ontvanger houdt zitting Sectie DD Kav. 2.
De Secretarie van het Polderbestuur is gevestigd te Haarlem, Groote Houtstraat naast het Oudemannenhuis.

 

Lijst van Burgemeester Amersfoordt

* In het Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 verscheen de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners, beter bekend als de  'Lijst van Burgemeester Amersfoordt'

De tekst bij deze Staat luidt als volgt:

     
 

Haarlemmermeer.

NAMEN VAN DE HOFSTEDEN.

Adressen voor Telegrammen.

De meerdere of mindere beschaving van een volk kenmerkt zich door de meerdere of mindere naauwkeurigheid, juistheid en welluidendheid van de namen der personen waaruit het volk bestaat, van de plaatsen waar deze wonen.

De Haarlemmermeer is bewoond sedert ongeveer vijftien jaren, en nog zijn vele aanzienlijke hofsteden zonder naam.
Zoolang alleen het brievenverkeer met de post plaats had viel dit minder in het oog. Indien er een brief kwam, ten opschrift hebbende:

Aan JAN SMIT, te Haarlemmermeer,

dan werd die brief beurtelings aan alle brievenboden ter bestelling gegeven, die liepen er vier dagen mede rond, de brief werd als onbestelbaar teruggezonden naar de plaats van afzending, aldaar eenigen tijd voor de glazen van het postkantoor gezet en daarna vernietigd.

Sedert er telegraafkantoren bestaan, schijnen de afzenders van berigten er op gesteld te zijn dat die berigten overkomen, de geadresseerden wenschen de berigten te ontvangen, in enkele gevallen moet er zelfs onmiddelijk antwoord zijn.

Als nu het berigt komt voor Jan Smit in Haarlemmermeer, kan het gebeuren dat er in de gemeente twaalf personen zijn van dezen naam, waarvan er sommigen aan den Leeghwater, anderen bij Halfweg, weder anderen bij Sloten wonen. Dit maakt de bestelling eenigszins moeijlelijk en belemmert hare snelheid.

Het onthouden van sectie en kavel der woonplaats schijnt voor vreemdelingen moeijelijk te zijn, soms wordt er dan bijgevoegd op Anna's Hoeve, of op Nooit Gedacht.

Nu kan het echter gebeuren dat er in Haarlemmermeer zes boerenplaatsen zijn genaamd Anna's Hoeve en tien genaamd Nooit Gedacht. Als dan Jan Smit niet is het hoofd des huisgezins, maar slechts een arbeider op een dezer Anna's Hoeven of Nooit Gedachten, dan wordt door deze bijvoeging de bestelling niet veel verligt.

Het gebeurt dat sommige personen op de hekken hunner boerderijen Bijbelspreuken plaatsen, zoo als b.v.:

"Vertrouw op den Heer met uw gansche harten."

Hoezeer zulk een opschrift moge pleiten voor den vromen zin van de grondeigenaar, het neemt acht woorden weg van het telegram, en wordt daardoor nog al kostbaar en omslagtig.

Door den directeur van het telegraafkantoor werd mij in de verledene week eene opgave gevraagd van de namen aller hofsteden in Haarlemmermeer; het doel was die nog vóór Januarij aanstaande te doen plaatsen in de officiële lijst van plaatsnamen, die van wege het Rijk wordt uitgegeven, ten dienste van telegrafen en posterijen.

Ik heb dus de plaatsnamen laten opnemen door de veldwachters; de bewoners van hoeven zijn aangezocht de bestaande op te geven, of daar waar zij niet bestonden, nieuwe te kiezen. Hun is aangezegd, dat, zoo zij daarin mogten in gebreke blijven, de Burgemeester namen zou geven, die het uit den aard der zaak later moeijelijk en omslagtig zou zijn weder te veranderen.

Sommigen hebben gereedelijk aan dat aanzoek voldaan; anderen hebben gezegd dat zij, als huurders of bedrijfboeren, het regt niet meenden te hebben een naam aan de landerijen hunner meesters te geven; wederom anderen beweerden, dat zij geen naam wilden dragen en niemand het regt had hun een naam op te dringen.

Om in deze moeijelijkheid te voorzien, ben ik te rade geworden om aan al de naamlooze hofsteden voorloopige namen te geven. Ik laat in dit Weekblad de lijsten volgen, waarop de namen der boerderijen vermeld staan, met sectie, kavel, en naam van den bewoner.

Ik verzoek belanghebbenden dit alles als voorloopig te beschouwen, en die namen voorloopig op hunne hekken of gevels te doen plaatsen. Dit zal (naar men hoopt) de bestelling der brieven en telegrammen veel gemakkelijker maken.

Mogt iemand niet tevreden zijn met de thans aangenomen naam, of daarin verandering wenschen, hij wordt verzocht de door hem gewenschte wijziging vóór 1 October 1869 kenbaar te maken op het Raadhuis der gemeente ter Secretarie, aan den Burgemeester van Haarlemmermeer, en hij, die alsdan dit ambt zal belkeeden, zal waarschijnlijk trachten aan de wenschen der belanghebbenden te voldoen. Intusschen zal deze regeling beproefd zijn, men zal hare gebreken hebben opgemerkt en daardoor tot hare volmaking kunnen komen.

Het is uit den aard der zaak geen gemakkelijke taak geweest namen te verzinnen, kort, krachtig, goed Hollandsch, door niemand reeds gebruikt, en die aan niemand aanstoot of ergernis konden geven.

Ik stel mij niet voor, allen te hebben tevreden gesteld; mogten er zijn, die beter hadden verlangd, ik hoop dat zij mijnen goeden wil voor de daad zullen nemen, en door welwillendheid van hunne zijde medewerken om mijne eerste zwakke poging te verbeteren.

Haarlemmermeer, 17 November 1868.

De Burgemeester van Haarlemmermeer. AMERSFOORDT.

 

 

     

Kaart Haarlemmermeer 1867

Op bovenstaande kaart uit 1867 staan de namen van een aantal geografische kenmerken zoals kerk, pont, polder, plas, gemaal etc. en namen van dorpen, wegen en sloten.
Maar ook namen van verschillende boerderijen.
Niet alle hofsteden die in de Lijst van Burgemeester Amersfoordt voorkomen, staan zijn op deze kaart aangegeven.
En een enkele naam die niet op die lijst voorkomt, staat wel op deze kaart.

De volgorde van de namen van de hofsteden is, zoals ze van boven naar beneden gelezen worden op de kaart.

                 
 
     
  Vijfhuizen    
     
  Bouwoord
de Eersteling
Meerzorg
de Drieling
Voorzorg
Raasdorp
de Poel
Mijn Genoegen
Vlijt en Zegen
d'IJzerink
Eendekooi
Ceres
de Dageraad
Meeroogst
Op hoop van beter
Ter Lamen
Ons genoegen
Hardenbroek
Anna's hoeve
Uitgeest
Hoogerlust
de Hulde
't Botervat
Clara's hoeve
Bij 't dorp 
 
     
 
     
  Beinsdorp    
     
  Pas op de Kleintjes
Mentz
de Herstelling
de Stad Zaandam
Berta's hoeve
Buiten Land
Op hoop van zegen
Marialust
Onvermoeid vooruit
Bouwlust
de Onderneming
't Oog omhoog
Wirdam
Alles op zijn tijd
de Vennip
Allegonda's hoeve
Antonius hoeve
Marijland
Oog in 't zijl
Leeuwenkop
Herman's hoeve
Betsijhof  
     
 
     
  Rijk    
     
  Gerardshoeve
Dorp Zwaag
de Beemster
Vischershoop
Schuilhoeve
Vrijwel
Boomkamp
Rijkstee
Westerhout
Wildenhorst
Meidoorn
Kroonhoeve
de 2 Vrienden
Dank en hoop
Meerlust
Margaretha's hoeve
het Fortuin
Kraaiveld
't Huis de Woerdt
Anna's hoeve
Herman's hoeve
de Herveiling
Kroonburg
't Huis ter Pol
Hardenberg 
 
     
 
     
  Burgerveen    
     
  Hendrikskamp
Ida's hoeve
de President
Hillegond's hoeve
de Valem
Texel
Wilhelmina's hoeve
Zorg en Vlijt
Oosthoek
Maria's Lust
Anna's hoeve
Burgerveen
de Zomer
Paul's hoeve
Ons waar genoegen
de Lente
Teikema
Oosthoeve 
     
 
                 

 

 

 

 

     
 

Bronvermelding

Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 

'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855;  bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt.

'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.

Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'.