Adrianus Johannes Bus

  Geboren 1 december 1884 te Haarlemmermeer
  Jongste zoon van Johannis Bus en Adriana Maria Hack
  Overleden 11 februari 1969 te Haarlemmermeer (84)

   

  Als Adriaan 13 jaar oud is gaat hij in 1897, nadat hij de lagere school (vermoedelijk de 7-sprong in Rijssenhout) gedaan heeft, bij zijn 15 jaar oudere broer Jacobus (Co) aan de Sloterweg op Rijkstede wonen. Vanaf die plek kan hij namelijk de middelbare school (waarschijnlijk het Gymnasium of de HBS in Amsterdam) gemakkelijker bereiken dan vanuit het ouderlijk huis aan de Bennebroekerweg.

  Op 27 januari 1901 vertrekt Adriaan (17) naar Borne (Ov) en begint aan een theologische studie op het Klein-seminarie van het Karmelietenklooster in Zenderen, gemeente Borne. Voor de vervolgopleiding op het Groot-seminarie gaat hij van 1904 tot eind 1907 naar de paters van Mill Hill in Roosendaal. Deze opleiding heeft hij echter niet voltooid.

  Adriaan Bus seminarieAdriaan (links) in Zenderen omstreeks 1902.

  Op 9 januari 1908 komt Adriaan (24) terug uit Roosendaal en gaat naar zijn ouderlijk huis. Bijna twee jaar later in 1909 overlijdt zijn vader (zijn moeder is in 1906 al overleden) en gaat Adriaan inwonen bij zijn zuster Anna Margaretha, gehuwd met Klaas Koeckhoven.

  Als zijn broer Jacobus in 1920 op 51 jarige leeftijd overlijdt, verhuist Adriaan (36) naar de boerderij van zijn overleden broer en neemt hij de leiding van boerderij 'Rijkstee' aan de Sloterweg op zich.

  Kavels EE 4 en 5 lijnen

  Sloterweg 326 Badhoevedorp 2018 StreetviewBoerderij 'Rijkstede' , Sloterweg 326, Badhoevedorp (Streetview 2018).


  Herinneringen:
  Ik meen begrepen te hebben dat ome Adriaan het als boer goed deed. Ome Adriaan heeft ook nog in de gemeenteraad van de Haarlemmermeer gezeten meen ik en in het bestuur van de Boerenleenbank. Ik kende oudoom Adriaan als een gemoedelijk oud baasje die vooral met mijn vader in de kamer zat te praten. Was hij een goede boer? Hij heeft bij mijn weten geen enkele landbouwkundige opleiding genoten, anders dan wat hij thuis had ervaren en misschien bij zijn zwager Klaas.

  Oom Adriaan, hij was er, maar niet op de voorgrond. Kan me niet herinneren dat ik ooit vertrouwelijk met hem geweest ben of op zijn knie heb gezeten. Of iets samen met hem heb gedaan of iets voor hem moest doen. Ik heb hem nooit boos met stemverheffing horen praten. Kan me ook geen geleerde man herinneren met dikke boeken en geleerde praat of zoiets (Bron: CB).

  Politiek

  Van 4 september 1923 tot 6 september 1927 heeft Adriaan namens de RKSP in de gemeenteraad van Haarlemmermeer gezeten.

  *De Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) was een politieke partij met een centrumpositie die in 1926 was voortgekomen uit de 'Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen'. Na de oorlog ging de RKSP verder als Katholieke Volkspartij (KVP).

       
   

  De RKSP baseerde zich op Bijbelse normen, volgens de katholieke leer. Op sociaal gebied was voorts de pauselijke encycliek Rerum Novarum uit 1891 van groot belang. Daarin werd staatsingrijpen bepleit om een sociale samenleving te krijgen. Socialisme werd, evenwel, krachtig afgewezen.

  Het hanteren van Bijbelse normen kwam onder meer programmatisch tot uiting bij de zedelijkheidswetgeving en het familierecht en verder bij zaken als het bevorderen van de zondagsrust en bij het 'beteugelen' van bioscopen en schouwburgen en het tegengaan van alcoholisme.

  Op sociaal-economisch gebied was ordening een belangrijke programmapunt. Overleg tussen, en samenwerking van werkgevers en werknemers moest worden bevorderd. Zowel de arbeids- als de sociale wetgeving diende te worden uitgebreid en verbeterd. Vooral de positie van grote gezinnen verdiende aandacht, bijvoorbeeld bij woningtoewijzing en door invoering van kinderbijslag.

  Aan het einde van de jaren 30 kwamen er in de RKSP steeds meer stemmen op voor een actievere rol van de overheid in het economisch leven, bijvoorbeeld door werkverschaffingsprojecten.

  Op defensiegebied was de RKSP voor handhaving van vloot en leger op een niveau dat nodig was voor handhaving van de neutraliteit. Het Nederlandse bestuur in Nederlands-Indië moest gehandhaafd blijven, maar de bevolking diende wel voorbereid te worden op grotere zelfstandigheid. [Bron:] Wikipedia.

   
       

   

  Adriaan Bus omstreeks 1944Adriaan Bus, omstreeks 1944.

  Rijkstee oom Adriaan met paardenBoer ome Adriaan Bus, met nette pak aan, keurt een paard.

  In 1940 trouwt de oudste zoon van Co Bus, Jan (31) en ome Adriaan (56) blijft bij hen inwonen (niet altijd tot genoegen).

  In 1955 is ome Adriaan (71) verhuisd, om in 1959 naar het nieuwe bejaardentehuis in Hoofddorp te gaan.

  Jeanne 4

  Adriaan Bus te midden van zijn familie in Spa in België omstreeks 1957. V.l.n.r: Zijn nicht Sjaan Bus (1909-1966), Nico Helsloot (1887-1976) en zijn echtgenote Bertha Helleganger (1886-1953), zijn nicht Annemie Bus (1911-1998), Adriaan en (?).
  Nico Helsloot's moeder heette Maria Bon, zus van Johanna Bon die met Cornelis Bus getrouwd is. Hij was een neef van Annemie Bus. Nico hield van autorijden en hij had altijd een auto. Waarschijnlijk heeft hij hun naar Spa gebracht.


  Adriaan is jarenlang actief geweest in het kerkbestuur van de H.H. Engelbewaarderskerk van Badhoevedorp. Hier zit hij naast meneer pastoor.
  Verschillende vlaggen getuigen van het Rijke Roomse Leven en de grote organisatiegraad van de verzuilde samenleving van de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Een vlag van de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) en de Meisjesschool. De twee kerstbomen wijzen op het aankomende kerstfeest.

  Kerbestuur Badhoevedorp met Adriaan Bus kruisje

  Als teken van waardering voor het werk voor de kerk kreeg hij, samen met acht andere decorandi, op 6 maart 1959 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opgespeld.

  Adriaan Bus en anderen Pro Ecclesia et Pontifice 06 03 1959Pro Ecclesia et Pontifice 1959. Zittend 2e van links is Dirk van der Geest, en 4e van links (met bril) Adriaan Bus.

  Dirk van der Geest, boer aan de Hoofdweg bij de Bennebroekerweg L 30.

   

  De archivaris van het bisschoppelijk archief in Haarlem meldt: 

   

  Op basis van gegevens in de Pius Almanak heb ik kunnen vinden dat Adrianus Bus in 1934 secretaris was van de Parochie H. Franciscus van Sales te Vijfhuizen.

  In 1958 was hij lid van het Kerkbestuur van de Parochie H.H. Engelbewaarders te Badhoevedorp, in de jaren daarvoor ook secretaris.

  De onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” zal hij gekregen hebben omdat hij 25 jaar lang onafgebroken als “Kerkmeester” werkzaam is geweest.

   
   

   

  Adriaan (84) overlijdt 11 februari 1969 in De Meerstede te Haarlemmermeer. Adriaan is niet getrouwd geweest (Bron: JAB).  

   

   

  Nieuwsbrief

  Op onregelmatige tijden wordt er een nieuwsbrief verzonden. Denk daarbij aan een of enkele keren per jaar.

  Matomo opt-in

  Main Menu