Hendricus Meijer, een familiegeschiedenis

In een ongedateerd krantenartikel uit een onbekende krant stond onderstaand verhaal over de familie Meijer in de Haarlemmermeer (PDF).

Waarover spraken zy, Vergeten Pioniers

 

Hendricus Meijer

Mede namens David Meijer, een brander uit Schiedam, en Hendrik Meijer, een particulier ui Drumpt, kocht P.M. Hoek, burgemeester van Wateringen, tijdens de achtste grondveiling/verkoping van de Haarlemmermeer op 29 november 1854 de percelen F 19-20-21 voor ƒ 39.400,- en F 25-26-27 voor ƒ 31.900,-. Aan de Hoofdweg westzijde op F 20 en op F 25, resp. ongeveer 850 en 1900 meter vanaf de huidige Schipholweg, stonden reeds in 1857 twee boerderijen.
Over dit alles werd Pieter van Leeuwen uit 's-Gravenhage aangesteld als bedrijfsboer. Met zijn vrouw Gerritje Verbeek woonde hij op F 20, waar in 1857 en 1859 hun dochters Catharina en Maria werden geboren. Maria, de jongste dochter, was nog maar acht maanden oud toen haar vader op vijfendertigjarige leeftijd kwam te overlijden.

De gebroeders David en Hendrik Meijer namen in 1860 het deel van de gronden van hun mede-eigenaar P.M. Hoek over, tevens stuurde David rond die tijd zijn zoon Hendricus naar de Meer, waar op F 20 de weduwe Van Leeuwen met haar twee kinderen tot 17 september 1862 bleven wonen.

Hendricus Meijer en Gijsberta van der BurgtHendricus Meijer en Gijsberta van der BurgtHendricus Meijer werd als zoon van David Meijer en Maria Catharina Daalmeijer in 1837 te Schiedam geboren. Na zijn vestiging in de Meer trouwde hij in 1863 met Gijsberta van der Burg en ook zij woonden op F 20.
Tot 1865 boerde Hendricus Davidszoon Meijer op ruim 119 bunder, waarna de percelen F 25-26-27 verkocht werden aan Gerrit Smit en Cornelis Slikker, welke hun boerderij op F 25 "Tauberstee" en op F 26 "Oh mensch acht uw God" noemden.

De Haarlemmermeerse gronden van de familie Meijer verschaften heel wat arbeiders werk, wat blijkt uit een proces-verbaal van mei 1871. Twintig arbeiders van Meijer die in een schuur lagen te slapen, schrokken wakker toen zij een vreemdeling hoorden roepen: "is hier ook vreemd volk?". Toen de mannen slaapdronken opstonden riep de vreemdeling "blank voor" en hij stak met zijn mes diverse malen in het stro. Omdat men dacht dat deze vreemdeling Gerrit van de Bunt zou zijn geweest, ging men weer rustig slapen.

In 1883 werden de gronden, welke op naam van de heren David en Hendrik Meijer stonden, overgeschreven op de namen van Hendrik Davidszoon Meijer en zijn minderjarige - doch oudste - zoon David Johannes Stephanus Meijer die in 1866 in de Meer was geboren. Ook bleek dat door diverse aankopen het grondbezit van de familie wederom ruim 100 bunder groot was.

Uit het huwelijk van Hendrikus en Gijsberta werden 12 kinderen geboren waarvan er vijf op jeugdige leeftijd kwamen te overlijden. Op 29 januari 1866 stierf Hendricus Meijer in de leeftijd van ruim 48 jaar, achterlatende een weduwe met zeven minderjarige kinderen waarvan de jongste, Johannes Josephus, nog geen twee jaar was. Nu kwamen de jonge weduwe en haar familie in actie. Als moeder en voogdes over zeven minderjarige kinderen - er was in 1864 voor notaris Lichtenbelt in Aalsmeer een testament opgemaakt - verkocht de weduwe, nog voordat de successie aangifte plaats had gevonden, aan haar vader Arnoldus van der Burgt de percelen F 19-20-21 inclusief een bouwmanswoning en verder getimmerte voor ƒ 78.000,-. De overige Haarlemmermeerse gronden werden verkocht aan de heren Van Loon, burgemeester en fabrikant te Steenbergen en Mr. Hendrik Jacob van de Heijm van Duijvendijke, baron en oud minister, wonende te Florence, voor ƒ 14.000,- en ƒ 19.800,- De taxatiewaarde van de levende have, bouwgereedschappen etc. was ƒ 17.000,- en van het meubilair ƒ 1.400,-. Tenslotte was er in de grote IJ-polder nog een voorraad graan ter waarde van bijna ƒ 10.000,-. Uiteraard waren er ook schulden te betalen maar hiervan was schoonmama, de weduwe van David Meijer, de grootste eiseres.

Het leven gaat verder. Gijsberta en haar kinderen bleven wonen en boeren op F 19-20-21, welke boerenplaats volgens de lijst van Van Amersfoodt, 'De Meijerij' werd genoemd, maar volgens de nakomelingen altijd de 'Hendricus Hoeve' zou hebben geheten.

De oudste zoon van David Johannes Stephanus Meijer trouwde met Anna Catharina Commandeur en hij verliet de ouderlijke woning om landbouwer te worden op FF 5 aan de Aalsmeerderweg.
De oudste dochter, Adriana Maria Catharina Meijer, trouwde de landbouwer Antonius Digman Stokman.
Na het overlijden van moeder Gijsberta in 1910 werd de jongste zoon, Johannes Josephus Meijer, landbouwer op de bekende percelen, waarna hij in 1913 trouwde met Anna Catharina Huiberts, de dochter van Cornelis Huiberts en Adriaantje Punt.

Hendricus Meijer boerderij voor 1917De boerderij vóór 1917.In 1917 veranderde er zo het een en ander. De bouwmanswoning op F 20 werd gesloopt en na de bouw van de huidige boerderij, welke werd gebouwd op de oude fundering, keerde de oudste zoon David J.S. Meijer met vrouw Anna Commandeur en de kinderen terug naar zijn geboorteplaats op F 20. Zijn jongste broer Johannes J. Meijer had intussen voor notaris Overmeer te Nieuw-Vennep de bekende hoeve "De Eersteling" van Johannes de Vlieger gekocht, waar hij ook ging wonen en boeren.

Terug naar F 20. Uit het huwelijk van David en Anna werden zeven kinderen geboren. Hun zoon Jan Josephus Meijer, geboren 1 juni 1900, werd hierop enige jaren later landbouwer. Jan trouwde niet en stierf op 18 april 1971 zonder nakomelingen.
In het jaar 1973,  honderd en tien jaar na het huwelijk in 1963 van de pioniers Hendricus en Gijsberta, verkochten de erven Meijer de gronden aan de Hoofdweg 125 (aan Jonkvrouwe Roël).

A.G.M. van der Oord- Wisker.